Simape
Kantoor Kuypers

Privacy Statement (AVG)

 1. Algemeen
  - Simape B.V. (hierna: ‘Simape’) verwerkt persoonsgegevens van personen met wie zij een (potentiële) klantrelatie onderhouden. Simape is gevestigd te Waalre en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 52306593.

  - Simape is de eigenaar en beheerder van de website: www.simape.nl en de door haar gezonden nieuwsbrieven. - Simape respecteert uw privacy en uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend vertrouwelijk alsmede in overeenstemming met de relevante privacywetgeving (AVG, Telecommunicatiewet en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen) verwerkt.

 2. Verwerking van persoonsgegevens

  Onder persoonsgegevens wordt verstaan die gegevens die kunnen worden aangewend om uw identiteit te achterhalen. Simape maakt daarbij onderscheid tussen (i) persoonsgegevens die u actief u aan ons verstrekt en (ii) persoonsgegevens die vanwege technische redenen automatisch door Simape worden verkregen.

  Tot de persoonsgegevens die u actief aan Simape verstrekt behoren onder meer: naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die u aan Simape kenbaar hebt gemaakt (bijvoorbeeld tijdens een inschrijvingsprocedure of in een contact met een van de deelnemers aan Simape).

  Daarnaast geldt dat tijdens het bezoeken van de Website automatisch enkele technische gegevens van uw apparatuur aan de systemen van Simape worden verworven, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internetbrowser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht.

 3. Doeleinden verwerking
  De (bijzondere) persoonsgegevens die Simape verkrijgt en verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten, het (doen) bemiddelen bij en adviseren omtrent het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Onder het (doen) bemiddelen wordt mede begrepen het onderhouden of beheren van relaties om met u in contact te kunnen treden;

  voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld over uw gezondheid) vragen wij u om schriftelijke toestemming via het intakeformulier dat u tekent;

  om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Simape (al dan niet toegespitst op de door u kenbaar gemaakte interessegebieden);

  het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Simape (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens omtrent het gebruik van de website en de nieuwsbrieven van Simape);

  het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Simape;

  het aanbieden van administratieve- en belastingtechnische diensten;

  om fraude te voorkomen en bestrijden en de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en u te waarborgen;

  het voldoen aan de wettelijke verplichtingen;

  Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Simape daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een specifieke vraag aan Simape stelt.

 4. De nieuwsbrief
  De nieuwsbrief zal worden toegezonden aan (i) personen die zich via de website hiervoor hebben aangemeld en (ii) bestaande relaties van Simape. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink aan waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven als abonnee van de nieuwsbrief.

 5. Gebruik van Google Analytics op de website
  De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik

  Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt

  Het gebruik van cookies kunt u weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. In dat geval is echter niet uit te sluiten dat u niet langer alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Indien u niet wilt dat Google Analytics uw websitebezoek meet, dan kan Google Analytics worden geblokkeerd door het downloaden van de tool http://www.dzw.gr/c1e3e.

  Het enkele gebruik van de website betekent dat u toestemming geeft voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 6. Wijzigingen 
  Deze Privacy Statement kan door Simape eenzijdig worden gewijzigd. Simape zal eventuele wijzigingen daarvan wel eerst aan u bekend maken.

  Tevens kan Simape de verwerking van uw persoonsgegevens uitbreiden voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, teneinde u te informeren over de doorgevoerde wijzigingen in deze Privacy Statement en om u in staat te stellen het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

 7. Bewaren van gegevens
  Hoe lang Simape persoonsgegevens bewaart, hangt af van het doel waarvoor persoonsgegevens worden verzameld of gebruikt. Per situatie verschilt dit. Voor sommige persoonsgegevens volgt uit de wet een specifieke bewaartermijn. Indien het bewaren van persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is, dan vernietigt Simape deze gegevens.

 8. Beveiligen van persoonsgegevens
  Simape heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Vragen en recht op inzage en correctie Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Simape, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging verlangt van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met Simape via 040-2519052 of info@simape.nl.

Simape B.V.
Van Elderenlaan 3A
5581 WJ Waalre 

Versie 2018.